සුලබ රෝග

වෙදගෙදර වෙබ් අඩවිය ගැන

වෙදගෙදර යනු, ඔබගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව ඔබට අවශ්‍ය තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන සියළු තොරතුරු ලබාදෙන නව ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය තොරතුරු වෙබ් අඩවියකි. ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් සුලබ රෝග පිළිබඳව තොරතුරු ලබාදීමෙන් මෙය ආරම්භ කර ඇති අතර නව ලිපි එකතු කරමින් තව දුරටත් පුළුල් කරනු ලැබේ.

නිවැරදි සායනික තොරතුරු යාවත්කාලීන කරන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික සෞඛ්‍ය සේවා වෙබ් අඩවිය මඟින් මෙම තොරතුරු සෘජුවම ලබා ගනු ලැබේ. අනතුරුව මෙම ලිපි පරිවර්තකයින්ගේ කණ්ඩායමක් මගින් සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරනු ලබන අතර පසුව ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය සේවා වෘතිකයින් විසින් සෝදුපත් කියවනු ලැබේ.

සම්බන්ධ වන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ස්වේච්චා සේවකයන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් විසින් සක්‍රිය කරනු ලැබේ. ඔවුන්ගේ මෙම අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයට අපි කෘතඥ වෙමු. මේ සඳහා ඔබට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර පහත සබැඳිය අනුගමනය කරන්න:

සම්බන්ධ වන්න